INICIFISCAL
COMPTABLE
LABORAL
MERCANTIL
CIVIL
ASSESORIA FINANCERA
INTERNACIONALITZACIÓ
LABORAL

Elaboració i presentació de tota la documentació exigida per la legislació laboral vigent:

-    Apertures centres treball
-    Altes, baixes, d’empreses i treballadors en Seguretat Social
-    Legalització de llibres obligatoris
-    Contractes de treball en qualsevol modalitat, pròrrogues
-    Sol•licituds de subvencions i bonificacions
-    Confecció de nòmines mensuals i butlletins de cotització
-    Liquidació trimestral IRPF i resum anual
-    Tramitació de pensions de jubilació, invalidesa
-    Intermediació davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social
-    Asistencia davant els Jutjats del Social