INICIFISCAL
COMPTABLE
LABORAL
MERCANTIL
CIVIL
ASSESORIA FINANCERA
INTERNACIONALITZACIÓ
FISCAL

Elaboració i presentació davant els Organismes corresponents tot tipus d’obligacions fiscals:

-    Altes cens, Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
-    Declaracions del Impost sobre el Valor Afegit, Impost de Societats
-    Renda Persones Físiques, Impost sobre el Patrimoni, Retencions a compte del IRPF
-    Declaració anual d’operacions amb tercers
-    Autoliquidacions d’impostos i arbitris municipals
-    Intermediació davant els Organismes públics per a solucionar qualsevol conflicte que pugui sorgir (inspecció fiscal, recursos, etc…)
-    Declaració de béns a l’estranger